top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN

Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, zijn deze "Algemene vervoersvoorwaarden" (de "AVV") van toepassing op elke luchtvervoersdienst indien of wanneer een overeenkomst (de "Overeenkomst") die het luchtvaartuig ("het luchtvaartuig") tot voorwerp heeft, heeft zijn gesloten tussen de Klant of door een agent namens de Klant enerzijds en FlyDedicated BV, Fly Cooperation UA of Hyperion Aviation Ltd. (hierna gezamenlijk "FlyDedicated" genoemd) als luchtvaartmaatschappij of optredend als agent in eigen naam maar op namens FlyDedicated als luchtvaartmaatschappij daarentegen.

Flydedicated is de contracterende luchtvaartmaatschappij zoals gedefinieerd in de wetgeving inzake luchtvervoer. In het geval dat FlyDedicated de uitvoering van de luchtvervoersdiensten toewijst aan een externe exploitant, is die andere vervoerder de daadwerkelijke vervoerder zoals gedefinieerd in de toepasselijke regelgeving.

Deze AV worden gepubliceerd op de website van FlyDedicated (www.flydedicated.aero) en als bijlage bij de Overeenkomst gevoegd.

1. UITVOERINGSVERGUNNING - AIR OPERATOR CERTIFICAAT

1.1. FlyDedicated verbindt zich er hierbij toe dat het vliegtuig zal worden geëxploiteerd door en onder een geldige exploitatievergunning en Air Operator Certificate zoals verleend door de bevoegde autoriteiten in overeenstemming met Verordening (EG) N∞ 1008/2008 inzake gemeenschappelijke regels voor de exploitatie van luchtdiensten in de Europese Gemeenschap en Verordening (EU) N∞ 965/2012 tot vaststelling van technische vereisten en administratieve procedures die van toepassing zijn op commercieel vervoer per vliegtuig ("CATOPS") met betrekking tot vluchtuitvoeringen overeenkomstig Verordening (EG) N∞2018/1139 van het Europees Parlement en van de Raad, of enige door het EASA uitgevaardigde verordening tot wijziging of aanvulling van die voorschriften, of regelgeving tot wijziging of aanvulling van die voorschriften en enige andere toepasselijke verordening, evenals de overeenkomst.

1.2. De Klant verbindt zich ertoe de positie van FlyDedicated onder de voorwaarden van de exploitatievergunning en het Air Operator Certificate van FlyDedicated niet in gevaar te brengen of te schaden.

2. OPERATIONELE CONTROLE EN VERANTWOORDELIJKHEID 

2.1. De Klant stemt ermee in dat FlyDedicated de volledige operationele controle en verantwoordelijkheid heeft over het Luchtvaartuig en de vluchten die met het Luchtvaartuig zullen worden uitgevoerd onder de Overeenkomst.

2.2. Als zodanig, en met betrekking tot de veilige werking van het Luchtvaartuig, heeft FlyDedicated, krachtens de gezagvoerder van het Luchtvaartuig, onder andere de volledige bevoegdheid en discretie (i) om al dan niet een vlucht te ondernemen , (ii) met betrekking tot de hoeveelheid ruimte en lading die in het Luchtvaartuig beschikbaar is voor gebruik en de verdeling ervan, (iii) waar landingen moeten worden gemaakt in afwijking van het gevraagde vluchtschema. De Cliënt verbindt zich ertoe al dergelijke beslissingen van de gezagvoerder van het Luchtvaartuig te aanvaarden.

2.3 FlyDedicated behoudt zich het recht voor om cockpitbemanningsleden toe te voegen aan een vlucht bovenop het minimum vereist door de bepalingen van de exploitatievergunning en het Air Operator Certificate, zonder enige verplichting tot voorafgaande kennisgeving aan de klant.

3. VLUCHTSCHEMA'S 

3.1. De berekende en weergegeven vluchttijden in het vluchtschema zijn bij benadering en worden niet gegarandeerd door FlyDedicated.

3.2. FlyDedicated is niet verantwoordelijk voor afwijkingen en vertragingen veroorzaakt door luchtverkeersleiding, slotbeperkingen, arbeids- en burgerlijke ongeregeldheden, mechanische defecten aan het vliegtuig of grondapparatuur, beperkingen van de diensttijd van de bemanning voor taken van de bemanning buiten het geaccepteerde vluchtschema, lokaal, nationaal of internationaal regelgeving, zware weersomstandigheden of alle andere oorzaken buiten de redelijke controle van FlyDedicated.

3.3. In geval van vertraging bij het begin of de voltooiing van een van de vluchten die onder de Overeenkomst vallen, veroorzaakt door de Klant of iemand die namens hem handelt, heeft FlyDedicated het recht om schadevergoeding te eisen voor de geleden schade en heeft het recht om annuleer de vlucht(en) die onder de Overeenkomst vallen, geheel of gedeeltelijk, zonder enige vergoeding of terugbetaling aan de Klant en zonder afbreuk te doen aan diens recht op schadevergoeding.

3.4. De Klant kan FlyDedicated te allen tijde verzoeken een bevestigd vluchtschema te annuleren of redelijke wijzigingen, afwijkingen of vertragingen aan te brengen, in welk geval FlyDedicated gerechtigd is om de contractuele annuleringskosten en de extra kosten voor extra vluchtvoorbereiding als gevolg van de betreffende annulering, wijziging, afwijking of vertraging.

4. MACHTIGINGEN EN VERGUNNINGEN

4.1. FlyDedicated verbindt zich ertoe tijdig de autorisaties of vergunningen aan te vragen bij overheids- of andere autoriteiten die nodig zijn voor de uitvoering van de vlucht(en) die onder het vluchtschema vallen, zoals gevraagd door de Klant. FlyDedicated is echter niet aansprakelijk voor enige weigering, niet tijdige verlening of intrekking van autorisatie of vergunning mits FlyDedicated de aanvragen heeft verwerkt binnen de termijnen zoals van tijd tot tijd gepubliceerd in de officiële publicaties en mits er voldoende tijd was tussen bevestiging en eerste vertrek.

4.2. De Klant verplicht zich om FlyDedicated tijdig van het aangevraagde vluchtschema op de hoogte te stellen, zodat FlyDedicated de aanvragen binnen de van tijd tot tijd gepubliceerde termijnen kan verwerken.

5. DOCUMENTEN

5.1. FlyDedicated zal documenten uitgeven in overeenstemming met de vereisten, praktijken en procedures van FlyDedicated. De Klant en zijn passagiers zijn gebonden aan de voorwaarden van de afgegeven verkeersdocumenten.

5.2. De Cliënt zal zich houden aan en ervoor zorgen dat alle begeleidende passagiers zich houden aan en zich houden aan alle toepasselijke wetten, voorschriften, bevelen, besluiten, aanwijzingen, vergunningen, licenties en autoriteiten die voor de vluchten zijn verleend en/of zijn uitgegeven door een relevante overheids- of andere autoriteit, waaronder maar niet beperkt tot, Douane, Politie, Volksgezondheid en alle andere relevante regelgeving en autoriteiten in rechtsgebieden waar het vliegtuig vandaan komt, landt en overvliegt, en dat dergelijke passagiers voldoen aan alle relevante vereisten, documentair of anderszins, met betrekking tot zichzelf of hun bagage en alle belastingen en heffingen betalen die in verband met hun bagage of anderszins van dergelijke passagiers kunnen worden geheven.

6. VERVOER VAN DIEREN

De Klant en Passagiers hebben het recht om het vervoer van (huis)dieren en gezelschapsdieren te eisen, maar dit verzoek is onder voorbehoud van goedkeuring door FlyDedicated. Een dergelijk verzoek moet worden gedaan op het moment van boeken van de vlucht. Als FlyDedicated ermee instemt de gevraagde dieren te vervoeren, nemen de Klant en de Passagiers de volledige verantwoordelijkheid op zich voor de veiligheid, gezondheid en het gedrag van hun (huis)dieren en huisdieren, en voor de naleving van alle overheidsvereisten, voorschriften of beperkingen, inclusief toegang /uitreisvergunningen en vereiste gezondheidscertificaten van de respectieve landen, staten of gebieden.

7. GEVAARLIJKE GOEDEREN, VERBODEN ARTIKELEN EN VEILIGHEID

7.1 Om veiligheids- en beveiligingsredenen mogen artikelen zoals hieronder vermeld niet in de bagage van de passagiers worden vervoerd. Sommige artikelen, zoals medicijnen, toiletartikelen, medische zuurstof, rolstoelaccu enz., mogen echter wel in de bagage van de passagier worden vervoerd, op voorwaarde dat ze worden vervoerd en verpakt in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving.

 

7.2 Vloeistoffen, spuitbussen en gels (LAG's), inclusief pasta's, lotions, vloeistof/vaste mengsels en de inhoud van containers onder druk, zoals tandpasta, haargel, dranken, soepen, siropen, parfum, scheerschuim en andere items met vergelijkbare consistentie kunnen worden in beslag genomen door beveiligingspersoneel op bepaalde luchthavens als ze niet voldoen aan een van de hieronder beschreven voorwaarden:

(a) worden vervoerd in de ruimbagage; of

(b) worden vervoerd in individuele containers met een inhoud van niet meer dan 100 milliliter of gelijkwaardig in één doorzichtige hersluitbare plastic zak met een capaciteit van niet meer dan 1 liter, waarbij de inhoud van de plastic zak gemakkelijk past en de zak volledig gesloten is; of

(c) voor gebruik tijdens de reis en ofwel nodig is voor medische doeleinden of een speciale dieetwens, inclusief babyvoeding. Desgevraagd dient de passagier een bewijs van echtheid van de vrijgestelde LAG te overleggen; of

(d) airside voorbij het punt waar de instapkaarten worden gecontroleerd, zijn verkregen bij verkooppunten die onderworpen zijn aan goedgekeurde beveiligingsprocedures als onderdeel van het luchthavenbeveiligingsprogramma, op voorwaarde dat de LAG is verpakt in een Security Tamper-Evident Bag (STEB), een tas die voldoet aan de aanbevolen veiligheidscontrolerichtlijnen van de Internationale Burgerluchtvaartorganisatie, waarin een bevredigend aankoopbewijs aan airside op die luchthaven op die dag wordt getoond; of

e) verkregen in de om beveiligingsredenen beperkt toegankelijke zone van verkooppunten die onderworpen zijn aan goedgekeurde beveiligingsprocedures als onderdeel van het luchthavenbeveiligingsprogramma; of

(f) verkregen op een andere luchthaven in de Europese Unie, op voorwaarde dat de LAG is verpakt in een STEB waarin een bevredigend bewijs van aankoop aan airside op die luchthaven op die dag wordt getoond; of

g) verkregen aan boord van een vliegtuig van een communautaire luchtvaartmaatschappij, op voorwaarde dat de LAG is verpakt in een STEB waarin een bevredigend bewijs van aankoop aan boord van dat vliegtuig op die dag wordt getoond.

FLYDEDICATED HEEFT GEEN ENKELE AANSPRAKELIJKHEID IN GEVAL VAN CONFISCATIE VAN EEN VAN DE ITEMS DOOR DE LUCHTHAVENAUTORITEITEN.
 

7.3 VERBODEN VOORWERPEN IN DE CABINE

Passagiers mogen de volgende artikelen niet meenemen in om beveiligingsredenen beperkt toegankelijke gebieden en aan boord van een vliegtuig:

(a) Geweren, vuurwapens en andere apparaten die projectielen afvuren - apparaten die in staat zijn of lijken te kunnen worden gebruikt om ernstig letsel te veroorzaken door een projectiel af te vuren, waaronder:

–  vuurwapens van alle soorten, zoals pistolen, revolvers, geweren, jachtgeweren,

–  speelgoedwapens, replica's en imitatievuurwapens die voor echte wapens kunnen worden aangezien,

–  onderdelen van vuurwapens, exclusief telescoopvizieren,

–  perslucht- en CO2-pistolen, zoals pistolen, kogelpistolen, geweren en kogelgelagerde geweren,

–  signaalkogelpistolen en startpistolen,

–  bogen, kruisbogen en pijlen,

–  harpoongeweren en speergeweren,

–  katapulten en katapulten;

(b) Bedwelmingsapparaten — apparaten die speciaal zijn ontworpen om te verdoven of te immobiliseren, waaronder:

–  apparaten voor schokken, zoals stun guns, tasers en stun batons,

–  dierenverdovers en dierenmoordenaars,

–  het uitschakelen en uitschakelen van chemicaliën, gassen en sprays, zoals foelie, pepperspray, paprikaspray, traangas, zuurspray en dierafstotende sprays;

(c) Voorwerpen met een scherpe punt of scherpe rand — voorwerpen met een scherpe punt of scherpe rand die kunnen worden gebruikt om ernstig letsel te veroorzaken, waaronder:

–  items ontworpen om te hakken, zoals bijlen, bijlen en hakmessen,

–  ijsbijlen en ijspriemen,

–  scheermesjes,

–  kokers,

–  messen met een lemmet van meer dan 6 cm,

–  schaar met bladen van meer dan 6 cm gemeten vanaf het draaipunt,

–  vechtsportuitrusting met een scherpe punt of scherpe rand,

–  zwaarden en sabels;

(d) Werkmansgereedschap — gereedschap dat kan worden gebruikt om ernstig letsel te veroorzaken of om de veiligheid van luchtvaartuigen in gevaar te brengen, met inbegrip van:

–  breekijzers,

–  boren en boorbits, inclusief draadloze draagbare boormachines,

–  gereedschap met een blad of schacht van meer dan 6 cm dat als wapen kan worden gebruikt, zoals schroevendraaiers en beitels,

–  zagen, inclusief draadloze draagbare elektrische zagen,

–  branders,

–  boltpistolen en schiethamers;

(e) Stompe instrumenten — voorwerpen die kunnen worden gebruikt om ernstig letsel te veroorzaken wanneer ze worden gebruikt om te slaan, waaronder:

–  honkbal- en softbalknuppels,

–  clubs en knuppels, zoals knuppels, blackjacks en nachtstokken,

–  martial arts-uitrusting;

(f) Explosieven en brandgevaarlijke stoffen en apparaten — explosieven en brandgevaarlijke stoffen en apparaten die in staat zijn of lijken te kunnen worden gebruikt om ernstig letsel te veroorzaken of een bedreiging te vormen voor de veiligheid van luchtvaartuigen, waaronder:

–  munitie,

–  straalkappen,

–  ontstekers en lonten,

–  replica of imitatie explosieven,

–  mijnen, granaten en andere explosieve militaire voorraden,

–  vuurwerk en ander vuurwerk,

–  rook genererende jerrycans en rook genererende patronen,

–  dynamiet, buskruit en plastic explosieven.
 

7.4 VERBODEN VOORWERPEN IN DE ruimbagage

Passagiers mogen de volgende artikelen niet meenemen in hun ruimbagage:

Explosieven en brandgevaarlijke stoffen en apparaten - explosieven en brandgevaarlijke stoffen en apparaten die kunnen worden gebruikt om ernstig letsel te veroorzaken of een bedreiging te vormen voor de veiligheid van vliegtuigen, waaronder:

–  munitie,

–  straalkappen,

–  ontstekers en lonten,

–  mijnen, granaten en andere explosieve militaire voorraden,

–  vuurwerk en ander vuurwerk,

–  rook genererende jerrycans en rook genererende patronen,

–  dynamiet, buskruit en plastic explosieven.

8. GEEN ONDERAANNEMING DOOR DE OPDRACHTGEVER

De Klant verbindt zich ertoe het Luchtvaartuig onder de Overeenkomst te charteren voor eigen gebruik door de Klant. De Cliënt zal de volledige capaciteit van het Luchtvaartuig gebruiken voor het vervoer van passagiers van de Cliënt, die niet gerechtigd is tot uitbesteding door doorverkoop of onderbevrachting van noch een deel, noch de gehele capaciteit van het Luchtvaartuig.

9. GEDRAG AAN BOORD

In het geval dat een passagier zich gedraagt op een manier die het vliegtuig of een persoon of eigendom aan boord in gevaar brengt, of de bemanning belemmert bij het uitvoeren van hun taken of niet voldoet aan instructies van de bemanning, inclusief maar niet beperkt tot instructies met betrekking tot roken , alcohol- of drugsgebruik of zich gedraagt op een manier die ongemak, ongemak, schade of letsel veroorzaakt voor andere passagiers en de bemanning, kan de gezagvoerder van FlyDedicated de maatregelen nemen die hij nodig acht om voortzetting van dergelijk gedrag te voorkomen, inclusief dwangmaatregelen.

10. ONONDERHOUDSBAARHEID VLIEGTUIGEN - ONBESCHIKBAARHEID

Als het Luchtvaartuig onbruikbaar of onbeschikbaar wordt  om welke reden dan ook, inclusief technische storing met het Luchtvaartuig of operationele beperking  FlyDedicated heeft het recht om de vlucht(en) die onder het vluchtschema zoals gevraagd onder de Overeenkomst. FlyDedicated heeft geen andere of verdere verplichting of aansprakelijkheid dan om zich naar beste vermogen in te spannen om intern of extern een vervangend vliegtuig voor de Klant te vinden om het gevraagde vluchtschema uit te voeren of voort te zetten.

In het geval dat een dergelijk vervangend vliegtuig niet kan worden aangeboden onder de voorwaarden van de Overeenkomst, heeft FlyDedicated het recht om een afzonderlijke ad-hocovereenkomst voor het vervangende vliegtuig aan te bieden en stemt de Klant ermee in om redelijkerwijs die voorwaarden te accepteren, op voorwaarde dat deze voorwaarden binnen de reikwijdte van de op dat moment geldende marktomstandigheden.

11. AANSPRAKELIJKHEDEN

11.1. De klant zal FlyDedicated, zijn functionarissen, werknemers en agenten vrijwaren en vrijwaren van alle kosten, claims, schade of aansprakelijkheid van welke aard dan ook die op FlyDedicated kunnen rusten als gevolg van een tekortkoming van de klant, zijn ondergeschikten of agenten, of enige passagier vervoerd met de bevoegdheid van de Charteraar om te voldoen aan de Overeenkomst of enige regelgeving of voorwaarde die van kracht was op het moment van aanvang van de vlucht.

In het bijzonder zal de Klant FlyDedicated schadeloos stellen en vrijwaren voor alle schade die FlyDedicated direct of indirect kan lijden (i) in het geval dat het Air Operator Certificate en de exploitatievergunning van FlyDedicated worden ingetrokken op grond van een tekortkoming door de Klant om de Overeenkomst na te leven, (ii) als gevolg van het feit dat de Klant of zijn passagiers, goederen en/of vracht worden vervoerd op de vluchten die onder de Overeenkomst vallen (iii) als een passagier niet in het bezit is van een identiteitsbewijs, visum, gezondheidscertificaat of ander document vereist door een tussenlanding op het vluchtschema.

In het geval van schending door de klant van deze AV of een andere, heeft FlyDedicated het recht om de overeenkomst te annuleren en, in het geval dat een dienst is begonnen, een dergelijke vlucht te beëindigen, dit alles zonder enige vorm van aansprakelijkheid jegens FlyDedicated en, alle bedragen in te houden die door de Klant zijn betaald en alle andere bedragen op te eisen die verschuldigd zijn onder de voorwaarden van de Overeenkomst, ongeacht de annulering ervan. Noch de betaling van de charterprijs, noch de beëindiging van de Overeenkomst om een van de bovengenoemde redenen doet afbreuk aan het recht van FlyDedicated om schadevergoeding van de Klant te innen.

11.2. De aansprakelijkheid van FlyDedicated als luchtvaartmaatschappij jegens haar passagiers en hun bagage is beperkt congruent aan de limieten zoals vastgelegd in Verordening (EG) N∞ 2027/1997 zoals gewijzigd door Verordening (EG) N∞ 889/2002 ter uitvoering van het Verdrag van Montreal van 28 mei 1999.

Voor zover de bovenstaande aansprakelijkheidsbeperkingen om welke reden dan ook niet van toepassing zijn, wordt de aansprakelijkheid van FlyDedicated als luchtvaartmaatschappij jegens haar passagiers beheerst door het Verdrag van Warschau van 12 oktober 1929, of dat Verdrag zoals gewijzigd in Den Haag op 28 september 1955, afhankelijk van wat van toepassing is, zelfs wanneer het vervoer geen internationaal vervoer is zoals gedefinieerd door dat verdrag. In geval van vervanging door een andere vervoerder is het Verdrag van Guadalajara van 18 september 1961 van toepassing. Lessee verbindt zich ertoe dat gedurende de looptijd van deze Overeenkomst de verzekeringsdekking behouden blijft volgens de aansprakelijkheidsvereisten van de Regelingen en Conventies zoals hierin vermeld.

11.3. De aansprakelijkheid van FlyDedicated als luchtvaartmaatschappij jegens derden op de grond is beperkt conform de uniforme regelgeving zoals vastgelegd in het Verdrag van Rome van 7 oktober 1952, voor zover van toepassing. Bij gebreke waarvan, in overeenstemming met de beginselen van internationaal privaatrecht, is de lex rei sitae van toepassing van het land of de staat waarover wordt gevlogen en waar de door het Luchtvaartuig veroorzaakte schade is ontstaan.

11.4. Het is uitdrukkelijk begrepen en overeengekomen tussen partijen dat FlyDedicated geen andere aansprakelijkheid zal hebben dan de aansprakelijkheid zoals bedoeld in voorgaande paragrafen hierbij. De Cliënt aanvaardt en stemt ermee in dat er geen speciale verklaring kan worden afgelegd over zijn belang bij het afleveren van bagage op de plaats van bestemming, zoals bepaald in de toepasselijke voorschriften. FlyDedicated is nooit aansprakelijk jegens de Klant op welke manier dan ook (hetzij uit onrechtmatige daad of contract) voor enige indirecte of gevolgschade of welke vorm dan ook.

11.5. De klant vrijwaart en vrijwaart FLYDEDICATED, zijn functionarissen, werknemers en agenten van alle kosten, claims, schade of aansprakelijkheid van welke aard dan ook in het geval FlyDedicated de uitvoering van de luchtvervoersdiensten toewijst aan een derde partij.

12. VERZEKERINGSDEKKING

FlyDedicated zal gedurende de looptijd van de Overeenkomst de verzekeringsdekking handhaven volgens de aansprakelijkheidsvereisten zoals vastgelegd in de toepasselijke Voorschriften.

13. EU-MELDINGSVERPLICHTING 

Deze informatieve kennisgeving vat de aansprakelijkheidsregels samen die door luchtvaartmaatschappijen uit de Gemeenschap worden toegepast, zoals vereist door de communautaire wetgeving en het Verdrag van Montreal.

 1. Er is geen maximumbedrag wat betreft aansprakelijkheid in geval van overlijden of letsel van Passagiers. Voor gevallen van persoonlijk letsel tot SDR 113.100 kunnen FlyDedicated en/of de feitelijke vervoerder geen aanspraken op schadevergoeding betwisten. In geval van claims die dit bedrag overschrijden, kan de contractuele en/of de feitelijke vervoerder zich verdedigen door te bewijzen dat zijn acties niet nalatig of anderszins in gebreke zijn gebleven.

 2. Als een passagier wordt gedood of gewond raakt, moet FlyDedicated en/of de daadwerkelijke vervoerder binnen 15 dagen na de identificatie van de persoon die recht heeft op compensatie een voorschot betalen om de onmiddellijke economische behoeften te dekken. In geval van overlijden zal dit voorschot niet minder bedragen dan 16.000 SDR.

 3. FlyDedicated en/of de daadwerkelijke vervoerder is aansprakelijk voor schade veroorzaakt als Passagiers vertraging oplopen, tenzij het bedrijf alle redelijke maatregelen heeft genomen om deze schade te voorkomen of het onmogelijk was om deze maatregelen te nemen. De aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door vertraging van de Passagier is beperkt tot SDR 4694. Eventuele aansprakelijkheid onder EG-verordening 261/2004 blijft onaangetast.

 4. De contractuele en/of de  actuele vervoerder is aansprakelijk voor schade die wordt veroorzaakt als bagage wordt vertraagd, tenzij het bedrijf alle redelijke maatregelen heeft genomen om deze schade te voorkomen of het onmogelijk was om deze maatregelen te nemen. De aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door vertraging van bagage is beperkt tot SDR 1131.

 5. FlyDedicated en/of de daadwerkelijke vervoerder is aansprakelijk voor de vernietiging, het verlies of de beschadiging van bagage tot een bedrag van SDR 1131. In het geval van ingecheckte bagage, als de bagage niet beschadigd was voorafgaand aan het vervoer, is het bedrijf aansprakelijk, zelfs als het geen schuld. Met betrekking tot handbagage is FlyDedicated en/of de feitelijke vervoerder alleen aansprakelijk indien zij nalatig of anderszins in gebreke is gebleven.

 6. Een Passagier kan profiteren van een hogere aansprakelijkheidsgrens door uiterlijk bij boeking tegen een toeslag een Algemene Verklaring af te leggen.

 7. Als de bagage beschadigd, vertraagd, verloren of vernietigd is, moet de Passagier zo snel mogelijk schrijven en een klacht indienen bij FlyDedicated en/of de eigenlijke vervoerder. Passagiers van wie de ingecheckte bagage schade heeft opgelopen, moeten binnen zeven dagen na de datum waarop de bagage ter beschikking van de passagier is gesteld een schriftelijke klacht indienen.

 8. Indien FlyDedicated en/of de daadwerkelijke vervoerder die de vlucht daadwerkelijk uitvoert niet dezelfde is, kan de Passagier bij beide maatschappijen klachten indienen of schadeclaims indienen. Als de naam of code van een contractuele en/of daadwerkelijke vervoerder op de bevestiging staat, is dat bedrijf de contractuele contractuele en/of feitelijke vervoerder.

 9. Elke rechtsvordering tot schadevergoeding moet worden ingesteld binnen twee jaar na de datum van aankomst van het vliegtuig, of vanaf de datum waarop het vliegtuig had moeten aankomen.

 10. De basis voor de hierboven beschreven regels is het Verdrag van Montreal van 28 mei 1999, dat in de Gemeenschap is geïmplementeerd door Verordening (EG) nr. 2027/97 (zoals gewijzigd door Verordening (EG) nr. 889/2002) en de nationale wetgeving van de lidstaten.

 

Opmerking
Dit is een kennisgeving vereist door Verordening (EG) nr. 889/2002 van de Europese Gemeenschap. Deze kennisgeving kan niet worden gebruikt als basis voor een vordering tot schadevergoeding, noch om de bepalingen van het Verdrag van Montreal te interpreteren, en maakt geen deel uit van het contract tussen de vervoerder(s) en de Klant. De vervoerder(s) doen geen uitspraken over de juistheid van de inhoud van deze kennisgeving.

De EU-bepalingen voor compensatie voor passagiers en bagagevertragingen zijn niet van toepassing.

14. GEGEVENSBESCHERMING EN PRIVACY / VERTROUWELIJKHEID

14.1. FlyDedicated begrijpt dat FlyDedicated (inclusief de functionarissen, werknemers, aannemers en agenten van FlyDedicated) en daadwerkelijke vervoerders in de loop van zijn relatie met de klant persoonlijke gegevens kunnen communiceren (persoonlijke gegevens hebben de betekenis die eraan wordt toegekend in het FLYDEDICATED PRIVACYBELEID gepubliceerd op FlyDedicated-website) over de Klant en/of Passagiers. FlyDedicated verbindt zich ertoe en de klant aanvaardt dat de persoonlijke gegevens van de klant en passagiers door FlyDedicated worden bewaard en verwerkt in overeenstemming met Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad (“GPDR”) en het FLYDEDICATED PRIVACYBELEID gepubliceerd op de website van FlyDedicated.

14.2 Onverminderd het bepaalde in het PRIVACYBELEID van FLYDEDICATED, zijn FlyDedicated en/of de derde-operator uitdrukkelijk gerechtigd om Persoonsgegevens verkregen uit officiële identificatiedocumenten en andere Persoonsgegevens die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst worden verwerkt of gebruikt, openbaar te maken autoriteiten en grenscontrolebureaus, op voorwaarde dat het verzoek van de autoriteit of instantie om openbaarmaking is gebaseerd op dwingende wettelijke voorschriften en noodzakelijk is voor de uitvoering van de vervoerovereenkomst. Bovendien is FlyDedicated en/of de externe exploitant ook uitdrukkelijk door de Klant gemachtigd om de Persoonsgegevens van de Klant en de Passagiers te verzamelen en te verwerken in het kader van de Overeenkomst en in overeenstemming met de AVG-verordening met het oog op de uitvoering van de vlucht diensten en de contractuele verplichtingen van FlyDedicated en/of de externe operator onder de Overeenkomst; met name FlyDedicated en/of de externe exploitant is verder uitdrukkelijk gemachtigd om de genoemde Persoonsgegevens door te geven aan zijn werknemers en gemachtigde vertegenwoordigers en aan alle personen die betrokken zijn bij het verlenen van de vluchtdiensten namens haar, met inbegrip van vliegtuigpersoneel (cockpit- en cabinepersoneel).  

14.3. FlyDedicated erkent dat FlyDedicated en haar werknemers, als gevolg van het leveren van vluchtdiensten door FlyDedicated aan de Klant, kennis kunnen nemen van vertrouwelijke en bedrijfseigen informatie met betrekking tot de Klant en/of Passagiers (“Vertrouwelijke Informatie”). FlyDedicated verbindt zich ertoe dergelijke vertrouwelijke informatie niet bekend te maken aan derden, en zal ervoor zorgen dat haar werknemers deze vertrouwelijke informatie niet bekendmaken, behalve:

 • (i) zoals vereist om die vluchtdiensten en eventuele aanvullende diensten te leveren die door de Klant en/of Passagiers zijn aangevraagd;

 • (ii) waar dergelijke Vertrouwelijke Informatie zich in het publieke domein bevindt of komt, anders dan als gevolg van een schending door FlyDedicated van haar verplichtingen hieronder;

 • (iii) op grond van een wettelijke of regelgevende vereiste om de Vertrouwelijke Informatie bekend te maken, te leveren, te communiceren of anderszins beschikbaar te stellen aan een derde partij;

 • (iv) aan de accountants en/of juridische adviseurs en/of andere professionele adviseurs en/of bankiers en/of eventuele of daadwerkelijke investeerders of partners van FlyDedicated;

 • (v) aan een gelieerde of dochteronderneming of strategische partner van FlyDedicated (inclusief aan de functionarissen, directeuren, werknemers, agenten en adviseurs van de dochteronderneming, gelieerde of strategische partner); of

 • (vi)om de rechten, eigendommen en veiligheid van FlyDedicated en de rechten, eigendommen en veiligheid van de Klant en/of Passagiers of anderen te beschermen;

Met dien verstande echter dat Vertrouwelijke Informatie geen Persoonsgegevens van de Klant en van Passagiers omvat. Persoonlijke gegevens van de klant en van passagiers worden bewaard en verwerkt door FlyDedicated in overeenstemming met deel 1 en 2 hierboven

15. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

15.1. Deze Overeenkomst, die wordt beschouwd als de volledige overeenkomst tussen de Operator en de Klant, wordt geïnterpreteerd volgens en beheerst door de toepasselijke regelgeving in Nederland en binnen de Europese Unie.

 

15.2. De Partijen zullen ernaar streven elk geschil dat voortvloeit uit of verband houdt met de Overeenkomst en alle gevolgen daarvan door middel van onderhandelingen te beslechten. Een dergelijk geschil wordt door de eisende Partij schriftelijk meegedeeld aan de andere Partij, en de Partijen zullen trachten een dergelijk geschil binnen dertig (30) dagen na ontvangst van de kennisgeving door middel van onderhandelingen te beslechten.

 1. Indien het geschil niet binnen de hierboven vermelde termijn door middel van onderhandelingen kan worden opgelost, kan de eisende partij proberen het geschil voor te leggen aan bemiddeling. De invoering van een bemiddelingsprocedure weerhoudt de partijen er niet van om alle voorlopige en bewarende maatregelen te nemen die zij nodig achten.
   

 2. Als de partijen niet overeenkomen om te bemiddelen of als de bemiddeling niet binnen dertig (30) dagen na de indiening van het verzoek om bemiddeling tot een schikking leidt of binnen een andere periode die de partijen schriftelijk overeenkomen, kan elke partij een vordering instellen voor de Rechtbank Rotterdam.

15.3.  Als een of meer van de bepalingen in deze Overeenkomst onwettig of niet-afdwingbaar zijn of om welke reden dan ook niet als geldig kunnen worden beschouwd, heeft dit geen invloed op enige andere bepaling van deze Overeenkomst.

16. VERBODEN ZAKELIJKE PRAKTIJKEN EN SANCTIES

De Klant verklaart, garandeert, verbindt zich ertoe en erkent hierbij dat:

 • voor zover wetten, statuten, voorschriften en codes met betrekking tot anti-omkoping, anti-corruptie, anti-witwassen van geld, financiering van terrorisme en oneerlijke en verboden zakelijke praktijken (inclusief maar niet beperkt tot de UK Bribery Act 2010 en de US Foreign Corrupt Practices Act, hierin gezamenlijk aangeduid als de "Wetten") zijn van toepassing op elk aspect van de relatie tussen FlyDedicated en de Klant, de Klant zal te allen tijde voldoen aan de Wetten en zal zich blijven houden aan de Wetten;

 • alle fondsen of gelden die door de Klant aan FlyDedicated zijn betaald, mogen niet zijn verkregen als opbrengst van witwassen van geld, financiering van terrorisme en/of van enige andere illegale of criminele handeling of activiteit;

de Klant en alle Passagiers zijn geen Aangewezen Partij (een "Aangewezen Partij" betekent een persoon of entiteit die in gepubliceerde lijsten van de Amerikaanse overheid of de Verenigde Naties of de Europese Unie is aangewezen als een Speciaal Aangewezen Staatsburger of een Aangewezen Persoon, een terrorist, een buitenlandse terroristische organisatie, een organisatie die hulp biedt aan of steun verleent aan een buitenlandse terroristische organisatie, een proliferator van massavernietigingswapens, een handelaar in verdovende middelen of een andere soortgelijke aanduiding die FlyDedicated zou verbieden om een transactie aan te gaan met die persoon of entiteit volgens de toepasselijke wetgeving), of het onderwerp of doelwit van een wet of regelgeving op het gebied van economische of handelssancties of een reisverbod;

geen werknemer of directeur of eigenaar of aandeelhouder of moedermaatschappij of filiaal of dochteronderneming van de Klant, en geen enkele Passagier is een Aangewezen Partij, of het onderwerp of doelwit van enige economische of handelssanctiewet of -regelgeving of reisverbod;

 • in het geval dat de Cliënt of een werknemer of directeur of eigenaar of aandeelhouder of moedermaatschappij of gelieerde onderneming of dochteronderneming van de Cliënt, of een Passagier, een Aangewezen Partij wordt of het onderwerp of doelwit wordt van enige economische of handelssanctiewet of -regelgeving of reis ban, dan zal Klant een dergelijke gebeurtenis onmiddellijk aan FlyDedicated bekendmaken;

 • bagage en vracht van de Cliënt en die van alle Passagiers zullen geen toepasselijke exportcontrolewetten schenden. Zonder afbreuk te doen aan de algemeenheid van het voorgaande, en in het bijzonder met betrekking tot vluchten naar Iran, mogen de Cliënt en alle Passagiers niet in het vliegtuig stappen of in bagage of vracht meenemen:
   

  • wapens of aanverwant materieel, met inbegrip van defensieartikelen, defensiediensten of technische gegevens die worden gecontroleerd op de United States Munitions List (USML) die is opgesteld krachtens sectie 38 van de Arms Export Control Act (22 USC § 2778),

  • elk item dat wordt of zou zijn, indien zich in de Verenigde Staten bevindt, dat wordt gecontroleerd door ECCN's OA-E521 of ECCN's uit de 600-serie,

  • voorwerpen die worden gebruikt om de ontwikkeling of productie van een chemisch of biologisch wapen of ander massavernietigingswapen en hun overbrengingsmiddelen te vergemakkelijken, met inbegrip van ballistische raketten, of

  • items waarvoor afzonderlijke toestemming vereist is van het Office of Foreign Assets Control van het Amerikaanse ministerie van Financiën onder de Iraanse Transactie- en Sanctieregelgeving (31 CPR deel 560) of van een andere Amerikaanse overheidsinstantie;

 • de Klant en de Passagiers zullen voldoen aan alle toepasselijke economische en handelssanctiewetten en -regelgeving die op hen van toepassing zijn, inclusief maar niet beperkt tot de economische en handelssanctiewetten en -regelgeving uitgevaardigd door de Verenigde Staten, de Verenigde Naties en de Europese Unie ;

 • alle informatie en documentatie die door de Klant aan FlyDedicated zijn verstrekt tijdens het due diligence-proces van FlyDedicated, juist en volledig zijn;

 • FlyDedicated kan wettelijk verplicht zijn om rapporten in te dienen bij elke bevoegde autoriteit met betrekking tot elke schending door de Klant of door een Passagier van toepasselijke economische of handelssanctiewetten of -voorschriften of Wetten;

 • FlyDedicated kan op grond van toepasselijke wet- of regelgeving op het gebied van economische of handelssancties of wetten worden verplicht om van de Klant ontvangen gelden die in het bezit of onder controle van FlyDedicated zijn, te blokkeren of te bevriezen. Een dergelijke blokkering of bevriezing van tegoeden door FlyDedicated wordt uitgevoerd zonder enige aansprakelijkheid jegens de Klant. FlyDedicated kan bovendien en zonder aansprakelijkheid jegens de Klant of enige persoon genoemd in (4) hierboven, dergelijke fondsen behandelen en overmaken op een manier zoals voorgeschreven door de toepasselijke economische of handelssanctiewetten of -voorschriften of Wetten en/of zoals voorgeschreven aan FlyDedicated door de relevante autoriteiten;

 • de Klant en de Passagiers zullen zich niet bezighouden met of faciliteren van enige activiteit die FlyDedicated ertoe zou kunnen brengen om wetten, economische of handelssanctiewetten of -voorschriften of reisverboden te overtreden;

 • onverminderd het voorgaande kan FlyDedicated, zonder aansprakelijkheid jegens de Klant of enige andere persoon, vervoer aan een persoon weigeren of weigeren een vlucht uit te voeren indien, naar het uitsluitende en absolute oordeel van FlyDedicated, dergelijk vervoer of de uitvoering van een dergelijke vlucht zou resulteren in een overtreding (in enig rechtsgebied) van een dwangbevel, bevelschrift, wet of regelgeving of economische of handelssanctiewet of reisverbod;

 • zonder afbreuk te doen aan het voorgaande, kan FlyDedicated, zonder aansprakelijkheid jegens de Klant of enige andere persoon, vervoer aan een persoon weigeren indien, naar het uitsluitende en absolute oordeel van FlyDedicated, deze persoon is veroordeeld of berecht voor een strafbaar feit in enig rechtsgebied:

 • in verband met drugsbezit of -handel, mensenrechtenschendingen, terrorisme, of met fraude, diefstal, omkoping, corruptie, witwassen van geld, financiering van terrorisme of andere financiële ongepastheid; en/of

 • die, naar het enige en absolute oordeel van FlyDedicated, FlyDedicated in diskrediet kan brengen; en/of

 • wat, naar de redelijke mening van FlyDedicated, nadelig is voor de belangen van FlyDedicated.

Cliënt stemt hierbij in en geeft toestemming aan FlyDedicated om due diligence- of andere screeningactiviteiten (inclusief antecedentenonderzoek) uit te voeren bij Cliënt en Passagiers. Bovendien en onverminderd het voorgaande, zal Klant FlyDedicated onverwijld alle informatie en documentatie verstrekken waar FlyDedicated redelijkerwijs op enig moment om verzoekt, zodat FlyDedicated haar due diligence-, screening- en beoordelingsprocessen en -procedures kan uitvoeren om ervoor te zorgen dat geen enkele passagier die bedoeld is om te worden vervoerd en geen enkele vlucht die bedoeld is om te worden uitgevoerd onder de bepalingen van deze AV, schendt enige bepaling van deze GTCC of enige wet- of regelgeving of economische of handelssanctiewet of reisverbod; en, indien FlyDedicated dit op enig moment verlangt, zal de Klant schriftelijk aan FlyDedicated bevestigen dat hij deze contractuele bepaling naleeft, en onmiddellijk het ondersteunende bewijs van naleving verstrekken waar FlyDedicated redelijkerwijs om kan verzoeken.

 • FlyDedicated kan (onverminderd al haar overige rechten op grond van de Bijzondere Voorwaarden, de AVW en de wet) de Bijzondere Voorwaarden door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de Klant met onmiddellijke ingang beëindigen, zonder dat daartoe een gerechtelijk beroep is vereist, en zonder gehouden te zijn tot schadevergoeding of schade (hetzij direct en/of indirect) van welke aard dan ook ten gunste van de Klant, in het geval dat:
   

  • de Klant schendt enige verklaring, garantie, toezegging of erkenning uiteengezet in deze Sectie en slaagt er niet in om (als een dergelijke schending naar eigen goeddunken van FlyDedicated kan worden verholpen) die schending te verhelpen binnen 10 dagen nadat de Klant schriftelijk op de hoogte is gesteld van de schending; of,

  • de Klant en/of een van zijn bestuurders en/of werknemers en/of eigenaars en/of aandeelhouders en/of moedermaatschappijen en/of gelieerde ondernemingen en/of dochterondernemingen wordt een Aangewezen Partij of het onderwerp of doelwit van enige economische of handelssanctiewet of regeling of reisverbod; of,

  • de Klant en/of een Passagier is veroordeeld voor een strafbaar feit in verband met mensenrechtenschendingen, terrorisme of fraude, diefstal, omkoping, corruptie, witwassen van geld, financiering van terrorisme of andere financiële ongepastheid. Bovendien aanvaardt de Klant alle aansprakelijkheid en zal hij FlyDedicated, zijn functionarissen, directeuren, aandeelhouders, werknemers, agenten en onderaannemers (elk een "Gevrijwaarde") vrijwaren van en schadeloos stellen voor en tegen alle claims, eisen, rechtszaken, vonnissen, verliezen, boetes, boetes, schadevergoedingen, kosten, aansprakelijkheden en rechtsvorderingen, met inbegrip van kosten en uitgaven die daarmee verband houden, opgelopen of geleden door een Gevrijwaarde als gevolg van of in verband met een schending of vermeende schending door de Klant van enige vertegenwoordiging , garantie, toezegging of erkenning uiteengezet in Sectie 12 hierboven. Deze schadeloosstelling: (i) wordt niet beperkt door enige bepaling in de Bijzondere Voorwaarden en (ii) blijft van kracht na beëindiging of afloop van dit Contract.

 

17. COVID-19: GEZONDHEIDS- & VEILIGHEIDSMAATREGELEN

17.1. FlyDedicated verbindt zich ertoe het vliegtuig te gebruiken in overeenstemming met het EASA COVID-19 Aviation Health Safety Protocol (operationele richtlijnen voor het beheer van vliegtuigpassagiers en luchtvaartpersoneel met betrekking tot de COVID-19-pandemie), zoals van tijd tot tijd gewijzigd en/of bijgewerkt , en alle toepasselijke lokale, nationale en internationale eisen, maatregelen en procedures die ten tijde van de uitvoering van de vlucht(en) aan FlyDedicated zijn opgelegd om de verdere verspreiding van COVID-19 te voorkomen.

17.2. De Cliënt en Passagiers verbinden zich ertoe om tijdens de vlucht en bij het in- en uitstappen van de vlucht een medisch gezichtsmasker (ook bekend als chirurgisch of proceduremasker) te dragen, zoals aanbevolen door het EASA COVID-19 Aviation Health Safety Protocol. Het medische gezichtsmasker voldoet aan de eisen die zijn vastgelegd in de Europese norm EN 14683:2019+AC:2019. Een gezichtsmasker helpt de verspreiding van de infectie in de gemeenschap te verminderen door de afgifte van ademhalingsdruppels van geïnfecteerde personen die mogelijk niet weten dat ze besmet zijn en voordat ze symptomen ontwikkelen, tot een minimum te beperken. De Klant en Passagier moeten het gebruik van deze gezichtsmaskers echter beschouwen als een aanvullende maatregel en ze zijn geen vervanging van de preventieve internationale maatregelen die zijn ingevoerd, bijvoorbeeld fysieke afstand waar mogelijk, ademhalingsetiquette, zorgvuldige handhygiëne en het vermijden van het aanraken van het gezicht, neus, ogen en mond.

17.3. De Klant en Passagiers zorgen ervoor dat zij voldoen aan de lokale, regionale, nationale en internationale vereisten, maatregelen en procedures die aan hen kunnen worden opgelegd met betrekking tot de COVID-19 gezondheidsveiligheid. De Klant en Passagiers verbinden zich in het algemeen tot naleving van de COVID-19 volksgezondheidseisen, maatregelen en procedures die van toepassing zijn in de landen waaronder FlyDedicated het Luchtvaartuig exploiteert en de landen waar het Luchtvaartuig vertrekt, overvliegt en landt. Dergelijke naleving is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de Klant en de Passagiers. De Klant en Passagiers zijn aansprakelijk en vrijwaren FlyDedicated en vrijwaren FlyDedicated voor alle schade die FlyDedicated of haar bemanningsleden, andere Passagiers of enige derde direct of indirect mochten lijden als gevolg van het niet naleven van de opgelegde COVID-19 gezondheidsveiligheidseisen, maatregelen en procedures. In het geval FlyDedicated de Klant vrijwillig informatie heeft verstrekt met betrekking tot COVID-19, is FlyDedicated op grond van deze informatie niet aansprakelijk, noch dient deze informatie uitputtend te zijn.

18. WIJZIGINGEN

FlyDedicated behoudt zich het recht voor om deze AV te allen tijde met ingang van de toekomst te wijzigen zonder de Klant hiervan op de hoogte te stellen. Deze AV, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, worden op de website gepubliceerd vanaf de datum waarop ze van kracht worden. Door FlyDedicated-diensten te blijven gebruiken na wijziging van de AV, verklaart de Klant zich akkoord met de wijzigingen.

Deze AV (en alle documenten, voorwaarden of overeenkomsten waarnaar daarin wordt verwezen) bevatten de volledige bepalingen van het contract tussen de Klant en FlyDedicated en vervangen alle eerdere overeenkomsten, ongeacht of dergelijke overeenkomsten mondeling via elektronische middelen of schriftelijk zijn gemaakt.

In geval van tegenstrijdigheid tussen de AV en een speciale overeenkomst tussen de Klant en de Exploitant, prevaleren de voorwaarden van deze charterovereenkomst.

Versie:januari 2023

bottom of page